×

0850 305 42 40 info@sirkettescil.com
Şirket Tescil -Kooperatif Kuruluşu

Kooperatif Kuruluşu

Kooperatif Kuruluşu

 

            Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

1.    Sözleşme onay tarihi,
2.    Kooperatifin unvanı ve merkezi,

3.    Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
4.    Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
5.    Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
6.    Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
7.    Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
8.    Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
9.    Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
10.  Kooperatifin temsiline ait hükümler,
11.  Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
12.  Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
13.  Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

Kooperatif Kuruluş İşlemleri

            1-) Dilekçe   Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

            2-) Oda kayıt beyannamesi  Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır

            3-) Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

            4-) İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 nüsha)

            5-) Bakanlık izin yazısı aslı

            6-) Sözleşmeye huzurda imzalar alındıktan sonra 3 ve 4.maddelerde geçen izinlerin alınması için 2 nüsha  imzaları tasdikli sözleşme kooperatif yetkililerine verilecek, izinlerin alınmasını takiben tescil işlemi gerçekleştirilecektir. 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

 

 

Kooperatif Kuruluşu Trend Şirket Kuruluşu