×

0850 305 42 40 info@sirkettescil.com
Şirket Tescil -Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim Şirket Kuruluşu

             TTK 329 a göre  "Anonim Şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yanlız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

            Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. " denmektedir.

            Anonim Şirket Kurulumu için dikkat edilmesi gereken hususlar ;

            1- Şirket Merkezi : Şirketin kurulacağı adresi belirlemeli ve merkezin adres yerleşim yeri kodunun öğrenilmesi gerekmektedir.  Aksi halde kapı no 11 yerine 12 yazılır ise şirketinizi yanlış bir adrese kurmuş olur,  düzeltme için adres nakli yapılması gerecektir. Bu durum ekstra masrafa yol açacaktır.

           2 - Şirket Ünvanı : Şirket ünvanını belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

            a) Şirketinizin ünvanını yapacağınız faaliyet konularından en az bir tanesinin ve Anonim Şirket ekinin bulunması,

            b) Belirlenen ünvan daha önce başka bir tacir tarafından kullanılmamış olması,

            c) Tacir isterse ünvanında  yabancı kelime ekleyebileceği ,

            d) Ülke adlarının ünvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerektiği,

            e)   Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olmaması ve kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemeyeceği,

            f) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyeceğine dikkat edilmelidir.

            3- Ticari faaliyet alanı : Kuruluş aşamasında önemli hususlardan bir tanesi hangi sektörde kimlere hizmet edeceğinizi iyi belirlemeli, ticari faaliyet alanınızı belirlemelisiniz.

            4- Sermaye : Şirketin faaliyet alanını oluşturduktan sonra kendi öz varlığı ile giderlerini karşılamak üzere sermayesi belirlenmelidir. Bu durum Borca batıklık açısından önem arz etmektedir. Belirlediğiniz sermaye borçlarınıza oranı 1/3 oranının üzerinde olması durumunda  şirketin iflasının istenmesine kadar uzanmaktadır. Örneğin 100.000 TL sermayeniz var şirketin borçları 300.000 TL yi geçmesi durumunda Borca batıklık söz konusu oluşur.

            Belirlenen sermaye en az 50.000 TL olmalıdır. Sermaye tutarı nakden taahhüt edilebileceği gibi taşıt, makina, gayrimenkul ( ayni ) olarak da taahhüt edilebilir. Ayni sermaye taahhüdü varsa şirket merkezinin bulunacağı ilin Asliye Ticaret Mahkemesine müracat edilerek Değerleme raporu alınmalıdır.

            Taahhüt edilen sermayenin 1/4 ü bankaya bloke ettirilmesi kalan miktar ise kurulumu takip eden 24 ay içinde ödenmelidir.

            5- Ortaklar : Fiil ehliyeti ( ayırt etme yetisi)' ne  sahip kanunun reşit saydığı herkes Anonim şirket ortağı olabilir. Fiil ehliyetine sahip ancak reşit olmayan kişiler ise anne ve babasının izni ile şirket ortağı olabilirler.

            Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet teskeresi hazır bulundurulmalıdır.

            TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

            Anonim Şirket Kuruluşu için gerekli evraklar ;

            1.    Dilekçe (Şirket yönetim kurulu veya temsile yetkili üyeler tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır)

            2.    Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu

            3.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi

            4.   Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde  hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

            5.    Ortaklar dışında    yetkili bulunması halinde, yetkili randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

            6.    Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu payının Oda veznesine yatırılması gerekmektedir.

            7.    Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan banka hesabına parayatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay  içinde ödenmesi gerekmektedir.) Tek başına dekont kabul edilmemektedir.

            8.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)

            9.  Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin  mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atamayazısının aslı veya onaylı suretleri
            10.  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı aslı

            11.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge aslı

            12.  Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular

ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

            13.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veyauygun görüş yazı aslı

            14.  Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge.  Bubelgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

            15.  Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi  numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu  üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı  Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir) ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

            16.  Yönetim kurulu üyesinin yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya  Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.) Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

            17.  Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

            18.  Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli

            19.Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

Anonim Şirket Kuruluşunun maliyeti 2020

      Her ilin ticaret odasına göre tescil ve ilan ücreti oda kayıt ücreti değişiklik arz etmektedir.

      İstanbul Ticaret Odasının aldığı harçlara göre hazırladığımız örnek şöyledir;

Açıklama

Tutar

Tescil ve ilan ücreti  ( Anasözleşmedeki kelime başına 0,35 Krş. ) Yaklaşık 1700 Kelime

595,00

Gazete bedeli ( Gazete başına 3,50 TL )

7,00

İlan Giderleri

10,00

Kuruluş Tasdik Ücreti

50,00

Kaydiye Bedeli

310,00

Gazete Yayın Bedeli

40,00

Açılış Defter Tasdik Bedeli

155,00

Rekabet Kurumu Payı ( Sermayenin 0,0004 ü )

( 50.000 TL sermaye için )

20,00

Genel Toplam

1.187,00

Ayrıca Şirket Kurulumu için Vekaletname Ücreti

150,00

Şirket Kurulumundan Sonra İmza Sirkü Bedeli

180,00

Şirket Kuruluş Danışmanlık Bedeli

500,00

TOPLAM MALİYET

2.017,00Detaylı bilgilendirme için lütfen bizimle iletişime geçiniz !.......

 

Anonim Şirket Kuruluşu Özel Şirket Kuruluşu