×

0850 305 42 40 info@sirkettescil.com
Şirket Tescil -Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

Limited Şirket Kuruluşu

 

 

                      TTK 573 e göre  "Limited Şirket bir veya daha çok gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.       

            Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

            Limited şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirler. " denmektedir.

            Limited Şirket Kurulumu için dikkat edilmesi gereken hususlar ;

            1- Şirket Merkezi : Şirketin kurulacağı adresi belirlemeli ve merkezin adres yerleşim yeri kodunun öğrenilmesi gerekmektedir.  Aksi halde kapı no 11 yerine 12 yazılır ise şirketinizi yanlış bir adrese kurmuş olur,  düzeltme için adres nakli yapılması gerecektir. Bu durum ekstra masrafa yol açacaktır.

            2 - Şirket Ünvanı : Şirket ünvanını belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

            a) Şirketinizin ünvanını yapacağınız faaliyet konularından en az bir tanesinin ve Limited Şirket ekinin bulunması,

            b) Belirlenen ünvan daha önce başka bir tacir tarafından kullanılmamış olması,

            c) Tacir isterse ünvanında  yabancı kelime ekleyebileceği ,

            d) Ülke adlarının ünvanda kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerektiği,

            e)   Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olmaması ve kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemeyeceği,

            f) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemeyeceğine dikkat edilmelidir.

            3- Ticari faaliyet alanı : Kuruluş aşamasında önemli hususlardan bir tanesi hangi sektörde kimlere hizmet edeceğinizi iyi belirlemeli, ticari faaliyet alanınızı belirlemelisiniz.

            4- Sermaye : Şirketin faaliyet alanını oluşturduktan sonra kendi öz varlığı ile giderlerini karşılamak üzere sermayesi belirlenmelidir. Bu durum Borca batıklık açısından önem arz etmektedir. Belirlediğiniz sermaye borçlarınızın 1/3 oranının üzerinde olması durumunda  şirketin iflasının istenmesine kadar uzanmaktadır.

            Belirlenen sermayenin her bir payı  25 TL ve katlarından oluşmalı ve en az 10.000 TL olmalıdır. Sermaye tutarı nakden taahhüt edilebileceği gibi taşıt, makina, gayrimenkul ( ayni ) olarak da taahhüt edilebilir.

            Taahhüt edilen sermayenin tamamı kurulumu takip eden 24 ay içinde ödenmelidir.

            5- Ortaklar : Fiil ehliyeti ( ayırt etme yetisi)' ne  sahip kanunun reşit saydığı herkes Limited şirket ortağı olabilir. Fiil ehliyetine sahip ancak reşit olmayan kişiler ise anne ve babasının izni ile şirket ortağı olabilirler.

            Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numaraları veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet teskeresi hazır bulundurulmalıdır.

            TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

            Limited Şirket Kuruluşu için gerekli evraklar ;  

1.    Dilekçe (Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)

2.   Yabancı ortak var ise 1 nüsha Kuruluş bildirim formu (İlgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır.)

3.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.

4.    Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, ortaklar randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Sözleşme vekaleten imzalanacaksa, ıslak imzalı vekaletnamenin ibrazı halinde ortakların Müdürlüğe gelmelerine gerek yoktur, vekalet verilen kişinin gelmesi yeterlidir.

5.    Ortaklar dışında müdür bulunması halinde, müdürler randevu saatinde ilgili birimde hazır bulunmalıdır. Şirket ünvanı altında imza beyanı huzurda düzenlenecektir.

6.    Ortak olmayan müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge. (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)

7.    Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararının noter onaylı örneği (Tüzel kişiliğin yabancı uyruklu olması halinde, bu kararın şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu tarafından veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noter onaylı Türkçe çevirilerinin yapılmış olması gereklidir)  ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

8.    Müdürün yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

            Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası            belirtilmelidir.

9.  Nakit taahhüt bulunması halinde sermaye maddesinde  “Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içerisinde ödenecektir” ifadesi yer almalıdır.

10.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

11. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile  mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri

12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili  sicilden alınacak yazı,

13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

14. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

15. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi

16. Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

17. Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

 

Limited Şirket Kuruluşunun maliyeti 2020

           Her ilin ticaret odasına göre tescil ve ilan ücreti oda kayıt ücreti değişiklik arz etmektedir.

      İstanbul Ticaret Odasının aldığı harçlara göre hazırladığımız örnek şöyledir;

Açıklama

Tutar

Tescil ve ilan ücreti  ( Anasözleşmedeki kelime başına 0,35 Krş. ) Yaklaşık 1500 Kelime

525,00

Gazete bedeli ( Gazete başına 3,50 TL )

7,00

İlan Giderleri

10,00

Kuruluş Tasdik Ücreti

50,00

Kaydiye Bedeli 

310,00

Gazete Yayın Bedeli 

40,00

Açılış Defter Tasdik Bedeli

155,00

Rekabet Kurumu Payı ( Sermayenin 0,0004 ü )

( 50.000 TL sermaye için )

20,00

Genel Toplam

1.117,00

Ayrıca Şirket Kurulumu için Vekaletname Ücreti

150,00

Şirket Kurulumundan Sonra İmza Sirkü Bedeli

180,00

Şirket Kuruluş Danışmanlık Bedeli

500,00

TOPLAM MALİYET

1.947,00

 

Detaylı bilgilendirme için lütfen bizimle iletişime geçiniz !.......

 

 

Limited Şirket Kuruluşu Özel Şirket Kuruluşu